ÓvodaHasznos tudnivalók

Törvények az óvodai felvételről

A Közoktatási törvény 24. §-a az óvoda intézményéről:

Változás

A közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy 2 és fé éves gyermeket is felvegyenek az óvodába. Erről  itt olvashatnak.

Az óvoda a gyermek hároméves korától „...az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig ..." nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai év első napjától kezdődően óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság – szakvéleményének megküldésével – értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vegyen részt.

Forrás: 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról

A Közoktatási törvény 65.§-a az óvodai felvételről:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai évben folyamatosan történik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda – beleértve a kijelölt óvodát* is – köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni**, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda /30. § (4) bek./, ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda – ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét – nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
*A sajátos nevelési igényű gyermek számára a szakvéleményben kijelölt óvodát jelenti
 **Tehát az ötödik életévét betöltött gyermek

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

Forrás: 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról

Gyermekek napközbeni ellátása:

A gyermekek napközbeni ellátásáról – melynek egyik formája az óvoda – a Gyermekvédelmi törvény rendelkezik:

41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

Forrás: 1997 évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2008 április 18. Lannert Judit

 
Kölöknet hozzászólások  
(22 hozzászólás) 
2015 február 20.
anyuka
Ismerősöm 3 éves kisfiát nem engedi a vezető óvónéni óvodába, mivel F80-F89 közötti BNO kódot kapott, pontosan nem tudom melyiket. A kérdésem az lenne, hogy elutasíthatja ezt az óvoda, vagy nem? A testület azt mondja mehet ezzel a kóddal oviba, az ovi azt mondja, hogy nem !
2011 október 07.
anyuka
Az én problémám a következő lenne:
Elköltöztem tavasszal vidékre a kisfiammal de úgy alakult,hogy a régi lakhelyemre vissza kellet jönnünk.Mivel 6.évet betölti októberbe,azt mondták,hogy kötelesek vissza venni őt a régi óvodájába,hát közölte velem az óvodavezető,hogy helyhiány miatt nem tudja bevenni a gyermekemet és most ott tartunk,hogy engem hibáztatott,én büntethető vagyok,és a gyerek nem tud menni óvodába.Iyenkor mit csináljak,szeretném minnél előbb ha óviba menne,de falakba ütközök.Egy elkeseredett,aggódó anyuka
2011 április 08.
óvónéni
Kedves Daniella!
Sajnos a törvény korlátokat szab az óvodáknak, hogy maximum mennyi gyereket vehetnek fel egy csoportba. De azt már nem mondja meg. mit csináljon az óvoda, ha többen szeretnék beíratni a gyereküket. Illetve megmondja: utasítsa el azokat, akiknek nem kötelező óvodába járni. Ezt persze az óvodavezetőnek kell megmondani, így őrá haragszanak az emberek. Az is baj, hogy a törvény előírja, kik azok, akiket muszáj felvenni, de azzal nem foglalkozik senki, hogy a dolgozó emberek hogy oldják meg a gyerekük elhelyezését. Itt vidéken még magánóvoda sincs. Bár ki se tudnák fizetni az emberek a minimálbérből. Szerintem a település vezetőihez kellene fordulni, mert az óvónénik nem sokat tehetnek. Legfeljebb elviselik a szidalmakat.
Összes hozzászólás (22) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás